Crm
Zebra

הוספה ועריכת כרטיסי עובדים

 הזנת כרטיס עובד חדש

כרטיסי העובדים נמצאים במסך ניהול עובדים אליו נגיע דרך תפריט ראשי > פנים ארגוני > ניהול עובדים.

על מנת ליצור עובד חדש נלחץ על כפתור עובד חדש, נזין את שם העובד בחלונית שנפתחה ולאחר מכן נלחץ על שמור ופתח.

כעת נוכל להזין את כל פרטי העובד בכרטיס העובד שנפתח.

עריכת עובד קיים

במסך ניהול עובדים נבחר מתוך רשימת העובדים את העובד הרצוי ובכרטיס הנתונים שנפתח נבצע את השינויים הרצויים.

ניתן לשנות את פרטי השימוש במערכת הנמצאים בצידו השמאלי של כרטיס העובד ואת פרטיו הכלליים בצידו הימני של הכרטיס:

שדות שם משתמש וסיסמא ייקבעו את שם המשתמש והסיסמא של העובד בכניסה למערכת וניתנים לשינוי על ידי משתמש עם הרשאת אדמין (admin) בלבד.

הכפתורים הוסף רישיון והסר רישיון יאפשרו להסיר ולהוסיף רשיונות לעובדים השונים מתוך מאגר הרישיונות הקיים במערכת.

מחיקת כרטיס עובד

מחיקת כרטיס העובד תתבצע על ידי לחיצה על כפתור מחק כרטיס שנמצא תחת חוצץ פרטים נוספים בצידו השמאלי של הכרטיס.

בואו נדבר

דילוג לתוכן